สถานการณ์เด็กในรอบ 13 ปีของความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้/ปาตานี เนื่องจากวันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปีคือวันสิทธิเด็กสากล (International Children’s Right Day) ในพื้นที่ชายแดนใต้จึงมีการจัดงานสิทธิเด็กสากลขึ้นมา ซึ่งจัดกันมาเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยในปีนี้จะมีการจัดงานภายใต้โครงการ “การรณรงค์เรื่องสิทธิเด็กในพื้นที่ขัดแย้ง ครั้งที่ 3” : Child Rights Day 2017/Hak Hak Anak ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกันจัดโดย เครือข่ายปกป้องคุ้มครองเด็กชายแดนใต้ (Safety Net) ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ชายแดนใต้ 22 องค์กร ผู้เขียนมีโอกาสได้สนทนากับ ดร.มายือนิง  อิสอ ที่ปรึกษาและคณะทำงาน ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ (ศวชต.) และอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในหลายประเด็นที่น่าสนใจ โดย ศวชต. เป็นหนึ่งในองค์กรที่ร่วมจัดงานนี้ด้วย ดร.มายือนิง  […]

สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในช่วงเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1437 ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2559 – 6 กรกฎาคม 2559  

แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนเหตุการณ์ ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในช่วง 40 วันของเดือนรอมฎอน ———————————————————————– แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงเดือนรอมฎอน   ———————————————————————– แผนภูมิแสดงการจำแนกประเภทเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงเดือนรอมฎอน ———————————————————————– แผนภูมิเปรียบเทียบสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงเดือนรอมฎอน ———————————————————————– แผนภูมิเปรียบเทียบภูมิหลังของเหยื่อที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงเดือนรอมฎอน ———————————————————————– จำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงเดือนรอมฎอน-รายจังหวัด ———————————————————————– จำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงเดือนรอมฎอน-รายอำเภอ

สถานการณ์เด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้: 11 ปี ของเด็กและเยาวชนในวังวนแห่งความรุนแรง สุวรา แก้วนุ้ย สุภาภรณ์ พนัสนาชี คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSID) สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้   เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ อันประกอบไปด้วยจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางส่วนของจังหวัดสงขลา ที่ประทุขึ้นในปี พ.ศ. 2547 ได้สะท้อนรากเหง้าของปัญหาที่สั่งสมในตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งลักษณะของปัญหาดังกล่าวมีความซับซ้อนและมีความเชื่อมโยงกับปัญหาอื่นๆ ในหลายมิติ โดยสถานการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบที่เกิดขึ้นได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน ของประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่ รวมทั้งมีผลกระทบและความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งนับเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความอ่อนแอที่สุด จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อกลุ่มเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย การเสียชีวิตและบาดเจ็บ ความเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย (คนพิการ) การตกเป็นผู้ต้องสงสัย ถูกดำเนินคดีและคุมขัง การถูกพลัดพรากจากครอบครัวในกรณีที่คนในครอบครัวถูกกล่าวหาว่าเห็นต่างจากรัฐ และการต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าจากการสูญเสียบุคคลในครอบครัว โดยเด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ความขัดแย้งและความรุนแรง จะมีผลกระทบทางจิตใจที่อาจจะนำไปสู่ภาวะความซึมเศร้า ภาวะวิตกกังวล หรือแม้แต่การใช้ความรุนแรงในการจัดการปัญหาอีกด้วย จากการรวบรวมข้อมูลผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่ส่งผลต่อเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปี ของคณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Incident Database- DSID) สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สถานการณ์เด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้: 11 ปี ของเด็กและเยาวชนในวังวนแห่งความรุนแรงRead More »

สถิติเหตุการณ์ความรุนแรงเปรียบเทียบ ’10 วันแรก ของเดือนรอมฎอน’ ในรอบ 10 ปี (2547-2557)  

สถิติจำนวนสตรีที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงในชายแดนใต้ตั้งแต่มกราคม 2547 – 7 มีนาคม 2557 เสียชีวิต รวม 431 ราย บาดเจ็บ รวม 1,651 ราย

แผนภูมิแสดงจำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างปี 2547 – ธันวาคม 2556     ตารางแสดงจำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างปี 2547 – ธันวาคม 2556 ปี เสียชีวิต บาดเจ็บ 2547 0 14 2548 2 36 2549 7 32 2550 23 56 2551 4 36 2552 5 37 2553 6 35 2554 5 53 2555 5 48 2556 5 40     แผนภูมิแสดงจำนวนเด็กอายุต่ำกว่า

สรุปสถิติผลกระทบจากความรุนแรงต่อ “เด็ก” ที่ชายแดนใต้ในรอบ 10 ปีRead More »

รายงานเหตุการณ์ระเบิด อ.สะเดา จ.สงขลา ที่มา : ส่วนปฏิบัติการและรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมทางยุทธวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เมื่อ 22 ธ.ค. 56 เกิดเหตุระเบิดขึ้นในพื้นที่ อ.สะเดา จ.สงขลา จำนวน 3 จุด ดังนี้ 1. เมื่อเวลา 10.45 น. คนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่อง ไม่ทราบภาชนะบรรจุ ซุกซ่อนไว้ในรถ จยย.นำไปจอดทิ้งไว้ใกล้ด่านตรวจชายแดน เขต สภ.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา พิกัด PH 468369 จุดชนวนระเบิดด้วยโทรศัพท์มือถือ ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ 2. เมื่อเวลา 10.45 คนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่อง ไม่ทราบภาชนะบรรจุ ซุกซ่อนไว้ในรถ จยย. นำไปจอดไว้บริเวณหน้าร้านน้ำชาภายในโรงพัก สภ.สะเดา จ.สงขลา พิกัด PH 574339 จุดชนวน ด้วยโทรศัพท์มือถือ ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ 3.

รายงานเหตุการณ์ระเบิด อ.สะเดา จ.สงขลา (ข้อมูลจาก กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า)Read More »

สรุปรายละเอียดการก่อเหตุวางระเบิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 9 ต.ค.56 (เวลา 08.51 น.) เมื่อ 9 ต.ค. 56 เวลาประมาณ 01.30 – 05.30 ได้รับแจ้งเหตุเบื้องต้นจากข่ายวิทยุ 1. เมื่อ 9 ต.ค. 56 เวลา 01.30 คนร้ายไม่ทราบจำนวน ใช้วัตถุระเบิดแบบขว้างไม่ทราบชนิด ขว้างใส่เรือลาภพงษ์วารี 9ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ ทำให้กาบเรือด้านขวาได้รับความเสียยาวประมาณ 3 เมตร บริเวณที่เกิดเหตุ ท่าเรือน้ำลึกซอยนิยมใหม่ ( ลีไฟเบอร์ ) ถนนนาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี พิกัด QH 495611 2. เมื่อ 9 ต.ค. ๕๖ เวลา 02.00 จนท.ตร.สภ.รือเสาะ ได้รับแจ้งจาก พนง.อบต.รือเสาะออก ว่าเมื่อเวลาประมาณ22.00 ของวันที่ 8

สรุปรายละเอียดการก่อเหตุวางระเบิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 9 ต.ค.56 (เวลา 08.51 น.)Read More »