Guideline

แนวปฏิบัติการเผยแพร่ และการนำไปใช้ประโยชน์ของข้อมูลบนฐานข้อมูล (Database)

ทั้งนี้สามารถแบ่งตามการขอใช้สิทธิ์ข้อมูล 3 ระดับ ดังต่อไปนี้

  1.ระดับทั่วไป (General Service) 

ข้อมูลพื้นฐานสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ ได้โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาต สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ตามหลักสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์(Creative Commons:CC) ชนิดCC-BY-NC-NDโดยมีเงื่อนไข คือ อ้างอิงแหล่งที่มา (BY) เมื่อนำข้อมูลไปใช้จะต้องอ้างอิงมายังแหล่งข้อมูลหรือต้นสังกัด(Reference)ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า (NC) และห้ามนำดัดแปลง (ND) โดยสนับสนุนให้ใช้งานต้นฉบับเท่านั้นโดยไม่มีการดัดแปลงใดๆ ทั้งสิ้น (th.wikipedia.org)

  2. ระดับหุ้นส่วนร่วมมือทางวิชาการ(Academic Partnership) 

  • มีความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างหน่วยงานกับองค์กรภายนอก หรือมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)ร่วมกัน
  • พัฒนาและจัดทำงานวิจัยร่วมกัน
  • พัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร รวมถึงมีการแชร์ข้อมูลร่วมกัน

  3. ระดับความร่วมมือทางยุทธศาสตร์(Strategic Collaboration)

เป็นระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างหน่วยงานกับองค์กรภายนอก โดยมีการร่วมมือกันดำเนินโครงการเฉพาะกิจหรือโครงการพิเศษร่วมกันในระยะยาว ซึ่งเป็นผลดีต่อองค์กรที่ขอใช้สิทธิ์ข้อมูลเชิงลึกของฐานข้อมูลของหน่วยงาน หรืออาจเป็นองค์กรภายนอกที่ดำเนินการร่วมกันกับหน่วยงานเชิงนโยบายที่ให้สนับสนุนด้านนโยบายและประโยชน์โดยรวมร่วมกัน

กฎเกณฑ์

  • สามารถนำข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลได้ แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล
  • ไม่สนับสนุนนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือธุรกิจการค้า
  • เมื่อนำข้อมูลของหน่วยงานไปใช้งานและเกิดผลประโยชน์แล้ว ขอความร่วมมือให้องค์กรดังกล่าวส่งผลงานกลับมายังหน่วยงานของเรา เพื่อจะได้จัดเก็บเป็นแหล่งทรัพยากรความรู้หรือเผยแพร่ต่อไป