รายงานสรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555/ค.ศ.2012 ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 18.00 น. ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานสรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555/ค.ศ.2012 ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 18.00 น. ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานสรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555/ค.ศ.2012 ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 17.00 น. ดาวน์โหลดไฟล์  

รายงานสรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  เดือนเมษายน พ.ศ.2555/ค.ศ.2012 ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 18.00 น. ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานสรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เดือนมีนาคม พ.ศ.2555/ค.ศ.2012 ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 18.00 น. ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานสรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555/ค.ศ.2012 ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 17.00 น. ดาวน์โหลดไฟล์