รายงานสรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนตุลาคม พ.ศ.2561/ค.ศ.2018 ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น. ดาวน์โหลดไฟล์  

รายงานสรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนกันยายน พ.ศ.2561/ค.ศ.2018 ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น. ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานสรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนสิงหาค พ.ศ.2561/ค.ศ.2018 ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 17.00 น. ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานสรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561/ค.ศ.2018 ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. ดาวน์โหลดไฟล์  

รายงานสรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561/ค.ศ.2018 ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานสรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561/ค.ศ.2018 ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานสรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนเมษายน พ.ศ.2561/ค.ศ.2018 ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 17.00 น. ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานสรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนมีนาคม พ.ศ.2561/ค.ศ.2018   ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 17.00 น. ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานสรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561/ค.ศ.2018 ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 17.00 น. ดาวน์โหลดไฟล์  

รายงานสรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนมกราคม พ.ศ.2561/ค.ศ.2018 ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 17.00 น. ดาวน์โหลดไฟล์